DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI ALE ELEVILOR - Regulamantul de ordine interioară - an şcolar 2013-2014


REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Consiliul Elevilor (C.E.) este forma instituţionalizată de organizare a elevilor menită să reprezinte interesele acestora în politica şcolară a unităţii de învăţământ.
Art. 2. Consiliul Elevilor se constituie în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului şi are ca bază legală de funcţionare:
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 10 decembrie 1948.
 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art. 15, care prevede:
• statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de reuniune paşnică;
• exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al nici unui fel de restricţii, altele decât cele impuse în conformitate cu legea şi care sunt necesare, într-o societate democratică în interesul securităţii naţionale, al siguranţei sau al ordinii publice sau pentru a proteja sănătatea sau pentru morala publică sau pentru drepturile şi libertăţile altora;
 Constituţia României:
• Art. 30: libertatea de exprimare (1)
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin imagini, prin sunet sau prin alte mijloace de comunicare în public, sau inviolabile.
• Art.45: protecţia copiilor şi a tinerilor (1,5)
(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru o participare liberă a tinerilor în viaţa socială, economică, culturală a ţării.
Art. 3. Consiliul Elevilor îşi desfăşoară activitatea beneficiind de îndrumarea şi supravegherea Consiliului de Administraţie potrivit prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat şi adoptat în plenul Consiliului Elevilor şi avizat de către Directorul unităţii de învăţământ.
Art. 4. Consiliul Elevilor desfăşoară activităţi ce corespund intereselor şi dorinţelor elevilor din şcoală.CAPITOLUL II


SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE CONSILIULUI ELEVILOR

Art. 5. (1) Consiliul Elevilor militează pentru edificarea în şcoală a unui statut al elevului care să determine clar drepturile şi îndatoririle elevului, dar care să şi scoată în evidenţă rolul elevului într-o societate modernă. Consiliul Elevilor elaborează şi realizează proiecte la nivelul LIT „Onisifor Ghibu” Oradea care să vină în sprijinul rezolvării problemelor elevilor şi care să răspundă dorinţelor şi nevoilor acestora.
(2) Consiliul Elevilor este deschis oricăror colaborări cu organizaţii similare, care se adresează prin întreaga sa activitate tuturor elevilor.
(3) Consiliul Elevilor acţionează pentru respectarea drepturilor elevului atât în instituţiile de învăţământ cât şi în societate.
(4) Consiliul Elevilor contribuie la libera exprimare a voinţei elevilor, promovează respectarea drepturilor şi îndatoririlor elevilor, asigurarea unor raporturi corecte între elev, profesor şi societate.
(5) Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare sau cu alte organizaţii din mediul elevilor, în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor Consiliului Elevilor.
(6) Consiliul Elevilor elaborează şi organizează programe educative, culturale, distractive, sportive şi turistice corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor elevilor.
Art. 6. Consiliul Elevilor urmăreşte numai obiectivele elevilor în conformitate cu drepturile, îndatoririle, interesele şi aspiraţiile acestora, astfel:
(1) susţine identificarea şi mediatizarea problemelor elevilor în dorinţa ca acestea să fie rezolvate de către forurile abilitate;
(2) elaborează şi susţine programe care să asigure creşterea calităţii procesului educaţional desfăşurat în cadrul instituţiei de învăţământ;
(3) promovează dezvoltarea învăţământului şi culturii, condiţii esenţiale ale progresului general al unei societăţi;
(4) promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare a elevilor.
Art. 7. În Consiliul Elevilor se discută şi se fac propuneri în legătură cu realizarea curriculumului, stabilirea curriculumului la decizia şcolii, utilizarea şi dezvoltarea bazei materiale, funcţionarea cabinetelor şi laboratoarelor, a bibliotecii, organizarea activităţilor extracuriculare, alte probleme care prezintă interes pentru elevi.
Art. 8. Consiliul Elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor elevilor pe care îi reprezintă.
Art. 9. Elavii care activează şi se disting prin acţiunile întreprinse pe parcursul a cel putin doi ani şcolari vor fi recompensaţi prin certificate de recomandare.


CAPITOLUL III


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 9. Calitatea de membru al Consiliului Elevilor se dobândeşte prin alegerea, la nivel de clasă, în mod democratic, în timpul orelor de dirigenţie, prin majoritate simplă, din rândul doritorilor.În acest sens, vor fi respectate următoarele criterii:
• comportamnt moral ireproşabil ( media 10 la purtare);
• media generală la învăţătură peste 8;
• persoană dispusă la efort, respectiv muncă voluntară;
• calităţi organizatorice de lider;
• spirit crativ.
Art. 10. Din cadrul structurii Consiliului Elevilor mai face parte un membru al personalului didactic, care va avea rol de coordonator al întrunirilor.
Art. 11. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor în prima oră de dirigenţie de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi deschis sau secret, decizia aparţinând dirigintelui colectivului respectiv.
Art. 12. Întrunirile Consiliului Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul.
Art. 13. În cadrul Consiliului Elevilor se pot organiza structuri ale elevilor pentru soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii de elevi.
Art. 14. (1) Comitetul de conducere al Consiliului este ales prin vot secret.
(2) Comitetul de conducere al Consiliului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora.
(3) Hotărârile comitetului de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 15. Consiliul Elevilor alege:
(1) preşedintele;
(2) 2 vicepreşedinţi;v (3) secretarul;
(4) casierul
Art. 16. Funcţiile de conducere se dobândesc în conformitate cu precizările Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul Consiliului Elevilor. Candidaturile pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier se fac, de regulă, din rândurile membrilor desemnaţi de colectivele clasei.

Secţiunea I: PREŞEDINTELE

Art. 17. (1) Candidatul pentru preşedenţia Consiliului Elevilor poate fi oricare elev, fie membru al Consiliului, fie propus de un grup de elevi din Consiliu, fie propus de directorul unităţii de învăţământ sau de profesorul coordonator.
(2) Un candidat este declarat preşedintele Consiliului Elevilor dacă obţine jumătate plus unu voturi ale membrilor Consiliului.
(3)Votul pentru alegerea preşedintelui este secret.v (4) Mandatul preşedintelui nu are termen fix, persoana poate rămâne în această funcţie până în momentul absolvirii.
Art. 18. (1) Preşedintele Consiliului Elevilor coordonează şi răspunde de activitatea Consiliului.
(2) Preşedintele reprezintă Consiliul în şedinţele Consiliului Judeţean al Elevilor.
Art. 19. În acţiunile pe care le întreprinde, preşedintele se află într-o permanentă comunicare cu profesorul coordonator (consilierul educativ) şi cu ceilalţi profesori
Art. 20. Preşedintele Consiliului Elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie al şcolii toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului.
Art. 21. Preşedintele Consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

Secţiunea a II-a: VICEPREŞEDINŢII

Art. 22. Se disting două funcţii de vicepreşedinte în cadrul structurii de conducere a Consiliului Elevilor:
(1) Vicepreşedintele însărcinat cu probleme administrative (prim-vicepreşedintele);
(2) Vicepreşedintele însărcinat cu probleme culturale şi de divertisment.
Art. 23. (1) Candidaţii pentru cele două funcţii de vicepreşedinte al Consiliului Elevilor pot fi elevi, din orice clasă, fie membru al Consiliului, fie propus de un grup de elevi din Consiliu, fie propus de directorul unităţii de învăţământ sau de profesorul coordonator.
(2) Atât prim-vicepreşedintele cât şi vicepreşedintele secund sunt instalaţi în funcţie după ce au obţinut jumătate plus unu voturi din partea Consiliului Elevilor.
(3) Votul pentru alegerea vicepreşedinţilor este secret.

Secţiunea a III-a: SECRETARUL

Art. 24. (1) Candidatul pentru funcţia de secretar al Consiliului Elevilor poate fi oricare elev, din orice clasă, fie membru al Consiliului, fie propus de un grup de elevi din Consiliu, fie propus de directorul unităţii de învăţământ sau de profesorul coordonator.
(2) Un candidat este declarat secretar al Consiliului Elevilor decât dacă obţine jumătate plus unu voturi ale membrilor Consiliului.
(3) Votul pentru alegerea secretarului este secret.
Art. 25. Toate propunerile avansate de către Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia.
Art. 26. Secretarul Consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a întrunirilor şi de a aduce la cunoştinţă membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii.
Art. 27. Secretarul este şi purtătorul de cuvânt al preşedintelui.
Art. 28. Secretarul are obligaţia să întocmească la fiecare întrunire a Consiliului Elevilor un proces verbal în care să se menţioneze toate aspectele discutate în cadrul şedinţei.


CAPITOLUL IV


DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 29. Membrii Consiliului Elevilor au următoarele drepturi:
(1) să-şi exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la opţiunile Consiliului şi la activitatea comitetului de conducere ale acestuia;
(2) să fie informaţi cu privire la activitatea comitetului de conducere al Consiliului;
(3) să aleagă şi să fie aleşi în comitetul de conducere al Consiliului;
(4) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Consiliului, potrivit competenţelor stabilite în prezentul regulament;
(5) să fie consultaţi periodic în problemele Consiliului, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;
(6) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea sa;
(7) să aibe iniţiativă în rezolvarea unor probleme ale elevilor şi să ceară examinarea acestora în plenul Consiliului Elevilor;
Art. 30. Membrii Consiliului Elevilor au următoarele îndatoriri:
(1) să cunoască şi să respecte Codul Consiliului Elevilor;
(2) să acţioneze pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor Consiliului Elevilor;
(3) să respecte şi să se conformeze hotărârilor adoptate de către Consiliul Elevilor;
(4) să participe cu regularitate la şedinţele Consiliului Elevilor (în cazul în care un consilier lipseşte la una din şedinţele Consiliului trebuie să numească un locţiitor; la mai mult de 3 absenţe persoana în cauză este exclusă din funcţia de consilier);
(5) să nu exprime în public, în numele Consiliului, păreri care contravin acestuia şi să nu participe la manifestări cu astfel de caracter;
(6) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului Consiliului;
(7) să înainteze periodic către Consiliul Elevilor rapoarte privind problemele cu care se confruntă în cadrul şcolii din care fac parte.


CAPITOLUL V


SANCŢIUNI DISCIPLINARE. ÎNCETAREA SAU PIERDEREA CALITĂŢII DE CONSILIER

Art. 31. Membrilor Consiliului Elevilor care nu şi-au îndeplinit îndatoririle, au săvârşit abateri de la prevederile prezentului Cod sau care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii Consiliului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:
(1) discutarea şi avertizarea în cadrul Consiliului Elevilor;
(2) avertisment ultimativ;
(3) suspendarea sau revocarea din funcţia de consilier.
Art. 32. Calitatea de membru al Consiliului Elevilor încetează sau se pierde:
• prin demisie ( în scris a elevului),;
• la solicitarea părintelui/ tutorelui în cazul elevilor minori;
• la cumularea a trei absenţe de la şedinţele consiliului, pe perioada unui an şcolar;
• prin manifestarea unui comportament inadecvat care să ducă la sancţiuni disciplinare;
• în cazul unor prejudicii de imagine la adresa şcolii;
• prin corigenţe sau căderea randamentului şcolar;
• prin suspendare sau revocare.
(1) Revocarea din funcţie se mai poate hotărî şi de către colectivul pe care respectivul consilier îl reprezintă.


CAPITOLUL VI

v DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. Activitatea în cadrul Consiliului Elevilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Cod.
Art. 34. Consiliul Elevilor îşi poate înceta activitatea prin:
(1) autodizolvare;
(2) dizolvarea de către preşedinte, director sau profesorul coordonator (consilierul educativ al şcolii);
(3) inactivitatea constatată de Consiliul Judeţean al Elevilor sau de Consiliul de Administraţie al şcolii.DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI ALE ELEVILOR

A. DREPTURILE ELEVILOR:

1. Drepturile elevilor se regăsesc Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, articolele 91 – 109.
2. În cadrul Liceului teoretic ,, Onisifor Ghibu’’ se instituie diploma de merit pentru elevi ,, Onisifor Ghibu’’. Aceasta se va acorda anual şefilor de promoţie şi elevilor care s-au distins ca exempu de moralitate, ţinută, implicare în activităţile cu caracter educativ şi de promovare a imaginii liceului ( reprezentanţii consiliului elevilor ). Aceştia vor fi premiaţi în cadru festiv, trecuţi în cartea de onoare a elevilor, promovaţi ca exemplu în cadrul orelor de dirigenţie, prin afişarea lor la panoul de onoare, şi pe web-site-ul liceului.
3. Elevii au dreptul de a utiliza, fără discriminare, baza didactico-materială a şcolii, sub îndrumarea cadrelor didactice.
4. Elevii au dreptul să aleagă, fără constrângeri de orice natură, din oferta curriculară la decizia şcolii, materiile opţionale, după consultarea părinţilor şi studierea ofertei.
5. Elevii au dreptul de a se reuni, în şcoală, în afara activităţilor curriculare, pentru realizarea a diferite activităţi extracurriculare ( trupa de dans a şcolii, trupa de teatru, colectivul de redacţie a publicaţiei ş.a., numai după ce au avizul coordonatorului de proiecte şi acţiuni educative şi aprobarea directorului şcolii.

B. ÎNDATORIRILE ELEVILOR:

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile din cadrul unităţii de învăţământ ( zile festive, sărbători naţionale, acţiuni cultural-educative desfăşurate în şcoală, proiecte de parteneriat desfăşurate în parteneriat cu diferite instituţii, etc.). Refuzul de a participa la aceste activităţi atrage după sine sancţiuni. Absenţele de la activităţi, datorate unor cauze medicale, sunt motivate numai după ce au viza cabinetului medical şcolar. Învoirea elevilor de la ore pentru motive medicale se realizează doar după consultarea cabinetului medical al şcolii, care eliberează bilete de învoire sau adeverinţe medicale pentru motivarea absenţelor.
2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/ profesor care consemnează în catalog fiecare absenţă. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau alte cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau medicul de famulie;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat;
c) cererea verbală sau/ şi scrisă a părintelui sau elevului (părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs/semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru; solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil al dirigintelui).
Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe parcursul întregului an şcolar. Nerespectarea acestui aliniat atrage după sine declararea absenţelor ca nemotivate.
3. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală căt şi în afara ei şi o ţinută decentă. În acest sens este interzis comportamentul vulgar ( gesturi sau cuvinte obscene ), comportamentul cu conotaţii intime ( îmbraţişări, sărut, lascivitate, provocare ), îmbracămintea provocatoare ( decolteurile, fustele şi pantalonii cu talie joasă, bluzele transparente ), comportamentul agresiv-provocator la adresa cadrelor didactice în timpul orelor şi în afara lor, folosirea fardului, a cerceilor şi pierceringului de catre băieţi, a mai multor cercei de către fete şi în alte zone expuse vederii decât urechea, părul neîngrijit sau vopsit ţipător, moda punk sau alte tipuri de frezură rebelă tocurile înalte, unghiile lungi, portul simbolurilor sau tatuajelor sataniste sau naziste, comportamentul agresiv şi discriminator la adresa colegilor, violenţa fizică sau verbală, folosirea gumei de mestecat în oră, lipsa de consideraţie faţă de personalul şcolii.
4. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
• legile statului;
• regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară;
• regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
• normele tehnice de securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
• normele de protecţie civilă;
• normele de protecţie a mediului.
5. Accesul elevilor în şcoală se va face numai după prezentarea ecusonului personalizat.
6. În timpul programului elevii nu au voie să părăsească şcoala. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a unui director) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
7. Intrarea elevilor se face la ora 730.
8. După intrarea în şcoală fiecare elev se va îndrepta spre sala lui de clasă, circulând fără să alerge pe coridoare.
9. La terminarea pauzei elevii au obligaţia de a fi prezenţi în sala de clasă şi a aştepta profesorul în linişte. Prezenţa pe holul liceului după semnalul ce anunţă încetarea pauzei, va atrage după sine declararea elevului ca absent la oră. În cazuri bine motivate elevii pot obţine acordul profesorului de a întârzia la oră (ex. probleme de sănătate).
10. La intrarea profesorului în clasă elevii se ridică în picioare.
11. Elevul nu poate intra în clasă după profesor.
12. În timpul orelor elevii au obligaţia de a avea o atitudine activă, să ia notiţe, să răspundă, să colaboreze cu profesorul.
13. Elevii nu vor intra în clasă cu echipamentul sportiv folosit la orele de educaţie fizică.
14. Fumatul în incinta şcolii este strict interzis.
15. Se interzice să deţină şi să consume în perimetrul unităţii şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice sau în timpul activităţilor desfăşurate de şcoală: excursii, vizite, aniversări etc.
16. În timpul programului elevilor le este interzis să faciliteze accesul persoanelor străine în şcoală ( excepţie făcând părinţii ).
17. Pe culoarele liceului, la grupurile sanitare şi anexe, de păstrarea şi integritatea bunurilor materiale răspund elevii claselor de la etajul respective.Orice stricăciune produsă cu bună ştiinţă sau din neglijenţă va fi plătită de către cel care a produs-o.
18. În şcoală funcţionează două căi de acces la nivelurile superioare în clădirea veche şi trei căi de acces în clădirea nouă: scara elevilor şi scara profesorilor. Elevilor li se interzice să folosească scara profesorilor.
19. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manulele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
20. Se interzice elevilor să distrugă documente şcolare precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc. Distrugerea documentelor şcolare va atrage după sine scăderea notei la purtare la 5 (repetenţia) pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi exmatricularea celor din învăţământul liceal;
21. Toate reuniunile elevilor vor fi organizate cu spijinul şi supravegherea dirigintelui/ învăţătorului şi vor avea acordul directorului.
22. Se interzice să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
23. Se interzice organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care afecteză desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.
24. Se interzice să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum petarde muniţie, pocnitori, chibrite, brichete, care prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică sau psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ.
25. Se interzice participarea la jocuri de noroc în timpul orelor de curs şi în afara acestora.
26. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Telefoanele trebuie să fie închise în timpul orelor şi să nu fie utilizate în scopul filmării, în caz contrar vor fi confiscate pe bază de proces – verbal şi vor putea fi ridicate doar de către părinţi sau tutorele legal.
27. Se interzice să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale expolzive în perimetrul unităţii de învăţământ.
28. Se interzice să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
29. Se interzice elevilor să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ, materiale, care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
30. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/ învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

C. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI:

1. Pentru rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară, pentru purtare exemplară şi angajare efectivă în acţiunile întreprinse de şcoală elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, art.115-117.
2. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora potivit art. 118-134 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
3. Pe lângă sancţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, specificăm următoarele:
Art.1.Sancţiunile vor fi direct proporţionale cu gravitatea abaterii săvârşite de elev şi se vor aplica cu anunţarea părinţilor acestuia. Abaterile disciplinare vor fi analizate de către comisia de disciplină a şcolii, întrunită la două săptămâni. Măsurile disiplinare vor fi luate în conformitate cu prevederile legale de către dirigintele/învăţătorul clasei şi directorul şcolii după analiza făcută de către comisia de disciplină.
Art.2.Elevilor care nu se conformează prezentului Regulament li se vor convoca de urgenţă, de către diriginţi sau directori, părinţii la şcoală.
Art.3.Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
Art.4. O serie de abateri disciplinare sunt sancţionate printr-un sistem de 15 puncte care se cumulează în scăderea cu o treaptă a notei la purtare, astfel:
- fumatul (elevilor prinşi fumând li se va întocmi un proces – verbal de constatare a contravenţiei şi vor fi sancţionaţi cu 5 puncte de penalizare; cei care fumează în sala de clasă, pe coridoare, de faţă cu alţi elevi vor fi sancţionaţi cu 15 puncte; acumularea a 15 puncte de penalizare atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1 punct);
- violenţa verbală - 5 puncte;
- întârzierea la ore cu maxim 15 minute poate fi motivată de către cadrul didactic doar după ce „elevul întârziat” se prezintă la secretariatul unităţii unde este înregistrat primind un bilet, semnat de directo; fiecare întârziere va fi sancţionată cu 3 puncte
- sărirea gardului şcolii, introducerea de persoane străine în şcoală – 3 puncte
- rămânerea pe hol dupa sunetul clopoţelului – 2 puncte
- deranjarea orei prin atitudini necorespunzătoare statutului de elev; intrarea în grupurile sanitare nedestinate specificului sexual sau vîrstei; absenţa ecusonului – 1 punct.
Abaterile vor fi notate în fişa elevului de către dirigintele/învăţătorul clasei.
Art.5.Având în vedere faptul că şcoala doreşte să accentueze rolul educativ a unui sistem punitiv se introduce posibilitatea de rascumpărare a punctelor de penalizare prin diverse acţiuni cum ar fi: atragerea de către elevul sancţionat a 5 file fiscale cu impozit cu dedicţie specială, activitate susţinutaă de voluntariat, muncă în folosul şcolii (îngrijirea spaţiilor verzi, acţiuni de îngrijire a şcolii).
În cazul în care se costată o lipsă de preocupare în ameliorarea comportamentului vor fi urmaţi paşii legali spre scăderea notei la purtare.
Art.6. Introducerea în şcoala sau posesia de: arme albe, spray-uri paralizante sau lacrimogene, petarde, pocnitori, muniţie, droguri sau băuturi alcoolice precum şi a altor materiale care pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor sau a personalului şcolii se sancţionează cu scăderea notei la purtare între 2 şi 5 puncte, în funcţie de gravitatea faptei, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi cu exmatricularea pentru elevii de liceu;
Art.7. Furtul din avutul personal sau din avutul şcolii se sancţionează cu scăderea notei la purtare între 2 şi 5 puncte, în funcţie de gravitatea faptei, pentru elevii din învaţământul obligatoriu şi cu exmatricularea pentru elevii de liceu;
Art.8. Violenţa fizică îndreptată împotriva altor persoane din spaţiul şcolii se sancţionează cu scăderea notei la purtare între 2 şi 5 puncte, în funcţie de gravitatea faptei, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi cu exmatricularea pentru elevii de liceu;
Art.9.Aruncarea unor obiecte pe fereastră sau alte acte care pun în pericol siguranţa celor din jur se sancţionează cu scăderea notei la purtare între 1 şi 5 puncte, în funcţie de gravitatea faptei, respectiv gradul de pericol la adresa securităţii semenilor;
Art.10. În vederea reducerii abaterilor de la disciplina şcolară se va întruni lunar careul disciplinar în cadru căruia se vor mediatiza rezultatele obţinute de elevi la diferite activităţi precum şi abaterile disciplinate şi măsurile luate;
4. Pagubele materiale produse în laboratoare, cabinete sau alte săli, diferite de sălile de clasă, vor fi suportate de către elevii vinovaţi cărora li se va scădea nota la purtare cu 2-3 puncte.Se consideră pagube materiale inclusiv deteriorările soft sau virusările produse în reţelele de calculatoare din cabinetele de informatică. Decizia cu privire la scăderea notei la purtare se ia de către directorul liceului la propunerea profesorului cu care se desfăşoară activităţile în aceste spaţii sau a laborantului care răspunde de păstrarea şi întreţinerea acestor bunuri. În cazul în care elevii vinovaţi de aceste distrugeri sau stricăciuni nu sunt descoperiţi, consecinţele vor fi suportate de către întreg colectivul clasei de elevi care a desfăşurat activitatea în spaţiul de învaţământ respectiv.
În clase, elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. Nota la purtare a celor în cauză va fi diminuată proporţional cu gravitatea faptei. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, de stricăciunile provocate răspunde material clasa întreagă.
În vederea recuperării pagubelor menţionate mai sus, administratorul liceului va întocmi, împreună cu diriginţii elevilor de la care se recuperează pagubele,un proces-verbal de imputare. Decizia de imputare aparţine directorului iar serviciul financiar-contabil, împreună cu dirigintele (diriginţii), asigură încasarea banilor.

D. ELIMINAREA ŞI EXMATRICULAREA SE APLICĂ ÎN SITUAŢIILE:

- deteriorarea gravă a bunurilor şcolii;
- manifestări agresive faţă de colegi sau personalul şcolii;
- jigniri aduse cadrelor didactice;
- deteriorarea documentelor şcolare;
- repetarea necontenită a abaterilor;
- posedarea unor materiale sau difuzarea lor care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
- folosirea unor muniţii, arme, petarde etc.;
- organizarea unor proteste.
Pe perioada aplicarii sancţiunii, elevul este la dispoziţia dirigintelui şi a profesorului de serviciu. Dacă elevul refuză să participe la activităţile prevăzute, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ ŞI PE CLASĂ

Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic afişat săptămânal şi este asigurat de către profesorul de serviciu pe şcoală, profesorii de serviciu de la fiecare etaj al şcolii,elevii de serviciu la poartă şi elevii de serviciu pe clasă.
1 .Activitatea elevilor de serviciu pe şcoală se desfăşoară între orele 745 – 1400. Echipele de serviciu pe şcoală sunt formate conform unui grafic de serviciu controlat de catre diriginţi, din elevi de clasa VI – VII şi X –XI, în funcţie de clădirile în care sunt repartizate clasele lor.
Sarcini:
a) legitimează persoanele străine care vin în şcoală, le notează în Registrul de poartă datele personale şi anunţă profesorul de serviciu. Interzic accesul neînsoţit al acestora în incinta şcolii şi accesul în şcoală în timpul orelor de curs. Le oferă ecusonul pe care scrie ,,Vizitator’’;
b) interzic elevilor accesul prin locuri nepermise ( sala profesorală, direcţiune, intrarea profesorilor; scara profesorilor );
c) prelucrează claselor notele informative interne.
2. Activitatea elevilor de serviciu pe clasă se desfăşoară de durata unei săptămâni de lucru, conform unui grafic realizat de şeful clasei şi aprobat de către diriginte.
Sarcini:
a) vor fi prezenţi în clasă cu 15 minute înainte de începerea programului şcolar; vor pleca după ce predau sala de clasă în bune condiţii personalului de întreţinere;
b) vor verifica baza materială a clasei semnalând dirigintelui şi sefului clasei eventualele distrugeri sau dispariţii de materiale;
c) asigură ordinea şi disciplina din clasă pe durata pauzelor sau în absenţa cadrelor didactice;
d) prezintă dirigintelui abaterile de la disciplina şcolară semnalate pe parcursul serviciului; e) interzic elevilor din alte clase accesul în sala de clasă;
f) răspund de igiena spaţiului de lucru: curăţenie, aerisire, iluminarea clasei ( lumina aprinsă când nu este nevoie );
g) se îngrijesc de respectarea prevederilor de securitate a muncii, oprind accesul elevilor la materiale şi obiecte potenţial dăunătoare ( tablă nesigură, prize de curent, înlocuirea tuburilor de neon arse, materiale chimice necesare orelor de chimie, etc. )
h) răspund de păstrarea în bune condiţii a bazei materiale a clasei;
i) sprijină cadrele didactive în desfăşurarea în bune condiţii a orelor de curs ( aduc la clasă diferite materiale solicitate de profesor – cu excepţia cataloagelor, au o evidenţă a elevilor absenţi pe care îi raportează la începutul orei, curăţă tabla de câte ori este nevoie şi o predau curată personalului de întreţinere, aduc cretă ).